عاشقش بودم روزایی که عاشقم نبود

دلم‏ ‏خلوت‏ ‏شاعرانه‏ ‏میخواهد‏ ‏‏ ‏کمی‏ ‏حضورتودرخانه‏ ‏میخواهد‏

‏به‏ ‏تبع‏ ‏شاعرانه‏ ‏بگویم‏ ‏که‏ ‏دوستت‏ ‏دارم‏ ‏تونیزآهسته‏ ‏بگویی‏ ‏که‏ ‏دوستت‏ ‏دارم‏

به‏ ‏رسم‏ ‏عشق‏ ‏تورادربغل‏ ‏گیرم‏ ‏میان‏ ‏بوسه‏ ‏بگویی‏ ‏که‏ ‏دوستت‏ ‏دارم‏

تمام‏ ‏فاصله‏ ‏هارامن‏ ‏ازمیان‏ ‏ببرم‏ ‏به‏ ‏هرنفس‏ ‏زدن‏ ‏بگویم‏ ‏که‏ ‏دوستت‏ ‏دارم‏

میان‏ ‏مانقش‏ ‏فاصله‏ ‏بی‏ ‏معنیست‏ ‏دراوج‏ ‏بی‏ ‏فاصلگی‏ ‏بگویم‏ ‏که‏ ‏دوستت‏ ‏دارم.‏

/ 0 نظر / 10 بازدید